Giải trình tự ADN

Nghiên cứu về phương pháp giải trình tự ADN, ứng dụng giải trình tự bản đồ gen người.