TPHCM 0968 293979 ★ Hà Nội 0968 911884 ★ Đà Nẵng 0976 969551

Xét nghiệm trước sinh không xâm lấn nên là tiêu chuẩn mới