Xét nghiệm trước sinh không xâm lấn nên là tiêu chuẩn mới