Đột biến gen là gì? Có ảnh hưởng kết quả xét nghiệm ADN?