Thích ứng gen hay khả năng miễn nhiễm bệnh di truyền