Xét nghiệm ADN 16 và 30 loci khác nhau như thế nào?