Tôi ở Mỹ, con tôi ở Việt Nam, có thể làm xét nghiệm không?