Tôi đang ở Việt Nam, vậy tôi sẽ được thu mẫu thế nào?