Chuẩn xét nghiệm ADN 30 loci (marker) có ưu điểm gì?