Tại sao phương pháp xét nghiệm ADN lại đáng tin trong phòng chống tội phạm ?