Cải tiến chất lượng dịch vụ, giảm giá thành xét nghiệm