Xét nghiệm ADN cha con chỉ 4 triệu trong tháng 6/2014