Tôi thu mẫu rất khó khăn, gửi đi Mỹ có sợ bị thất lạc không?