Trung tâm xét nghiệm ADN thành phố Hồ Chí Minh liên tục nâng cao chất lượng phục vụ