Chuyện hi hữu nhưng không phải không có tại trung tâm IDNA